Конкурс "д-р Илко Ескенази" - за право и икономика


Мемориален фонд "Д-р Илко Ескенази" към Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий" обявява национален конкурс за присъждане на награди "Д-р Илко Ескенази" - за право и за икономика .

Мемориалният фонд е създаден в края на 1994 година в памет на д-р Илко Ескенази за неговите големи теоретически, законодателни и практически приноси в цялостния процес на присъединяването на България към Европейския съюз, както и в памет на неговите усилия за подпомагане творческото развитие на талантливите млади хора, работещи в тази област.

Конкурсът има за цел да отличи по един писмен труд в областите "Право" и "Икономика", свързан с членството на България в ЕС.

Представените разработки трябва да са съдържателни, да третират актуален проблем, свързан с правото и политиките на ЕС и на Република България. Разработките да са насочени към:

За юристи:

  • Проблеми на прилагането на правото на ЕС в Република България.
  • Разрешаване на икономически спорове от частен и публичен характер от Съда на Европейския съд в Люксемург.
  • Правна регулация на Европейския банков надзор.

За икономисти:

  • Бюджет на ЕС.
  • Икономически проблеми при Европейския банков надзор.
  • Икономика на Европейския енергиен съюз.

Конкурсните работи трябва да са ясно написани, да съдържат творчески елементи и по възможност да имат значение за практиката.

Конкурсът е предназначен за юристи и икономисти, ненавършили 35 години към 01 януари 2015 г., както и за студенти в юридическите и икономическите специалности

Оценяването на представените трудове се извършва от Комисия от видни специалисти по тематиката на конкурса. Комисията се назначава от председателя на МФ "Св.Св. Кирил и Методий" по предложение на управителния съвет на Мемориален фонд "Д-р Илко Ескенази"

Всяка от двете награди – за право и за икономика – се състои от парична награда в размер на 2 500 лв. и грамота. Комисията има право да присъди и до 3 почетни грамоти във всяка от двете области.

Връчването на наградите се извършва на 20 май 2015 г. (или в близост до тази дата). Наградите се връчват в подходяща за случая обстановка и в присъствието на Министъра на външните работи или личност с еквивалентна позиция.Процедура:

  • Конкурсът е ежегоден
  • Всеки участник може да представи само един труд
  • Не се допускат трудове с повече от един автор
  • Трудовете могат да бъдат и публикувани, но не по-рано от м. май 2013г.

На сайта на Международна фондация "СВ.Св.Кирил и Методий" -  www.cmfnd.org , Програми, Фонд "Д-Р Илко Ескенази", Правилник  – ще намерите подробна информация за условията за кандидатстване.


Координатор на програмата:
Антонина Димитрова,

тел.: (02) 9430001
Ел.поща:
Nina@cmfnd.org