Държавен изпит, защита на дипломна работа - 09.09.2015 г.


Документи за допускане до държавна изпитна сесияСтудентите, завършили семестриално, които ще защитават дипломна работа или ще полагат държавен изпит през месец септември 2015 г. могат на 28 и 31 август 2015 г. да представят следните документи:


1. В методичния кабинет на съответната специалност на инспектор “Учебна дейност” (Н-106):

- Заявление за допускане до държавна изпитна сесия (купува се от Университетската книжарница);

- Обходен лист с подпис и печат от библиотеката;

- Касов бон за платена такса 10 (десет) лева – внасят се в касата на ИУ-Варна, каб. 231, II-ри етаж;

- Две снимки формат 3,5/4,5 см.; на гърба на снимките дипломантът написва факулт. №, специалност и трите си имена;

- Плик с надписан точен адрес по местоживеене, на който да се изпрати дипломата.


2. В Център “Магистърско обучение”

- Заявлението за допускане до държавна изпитна сесия, заверено от инспектор УД на съответната специалност;

- Студентска книжка;

- Оригинал и ксерокопие на дипломата (бакалавърска или магистърска), с която студента е кандидатствал за ОКС „магистър”.Сроковете за представяне на дипломните работи се обявяват от водещите магистърски специалности катедри (допълнителна информация в секция “Актуално” на водещата катедра).Работното време на сектор „Студенти” и ЦМО е

от 8:00 до 16:30 часа.

(Почивки: 10:15 – 10:30; 12:00 – 12:30 и 14:30 – 14:45).Обявяването на реда за явяване се извършва от съответните катедри 2 дни преди посочените в графика дати

(есенна сесия: 09.09.2015 г. за спец „Икономика на търговията” и „Търговски бизнес”).