Справка за заявените доклади за конференция на катедра


КАТЕДРА "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА"

 

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"РЕГИОНАЛНИ И ГЛОБАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ТЪРГОВИЯТА"


 


ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ

 СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ НА ТЪРГОВИЯ

No

No

Автор

Тема на доклада

1

1

Проф. д.ик.н Николинка Петрова Сълова

Развитието на науката по търговия в историята на Икономически университет – Варна

2

2

Доц. д-р Донка Димитрова Желязкова

Феър трейд - аргументи „за” и „против”

3

3

Доц. д-р Маргарита Стефанова Бъчварова

Съвременни правни форми на търговия

4

4

Гл. ас д-р Миглена Душкова

Роля на търговията в съвременното общество

5

5

Гл.ас. Илка Йоновска

Законодателни и организационно-икономически аспекти на  търговията с дървесина

6

6

Ас. Веселина Иванова Атанасова - Георгиева

Развитие на резервационните системи за дистрибуция на хотелиерския продукт

7

7

Senior Lecturer M. Sc. Tjaša Štrukelj, University of Maribor, Faculty of Economics and Business, Maribor, Slovenia

Contemporary forms of trade

 

 


 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ

ПАЗАРИ И КОНКУРЕНЦИЯ

No

No

Автор

Тема на доклада

8

1

Доц. д-р Братой Георгиев Коперинаров

Устойчивото развитие – фактор за повишаване конкурентноспособността на туристическата дестинация

9

2

Доц. д-р Мария Нейчева

Образование на работната сила и конкурентноспособност на икономиката

10

3

Доц. д-р Михал Стоянов

Оценка на структурата на потребитеските разходи като барометър за икономическото състояние на домакинствата в България

11

4

Гл. ас. д-р Валентина Генова Макни

Нов вид предприемачество през XXI век

12

5

Гл. ас. д-р Марияна Николова Кътева

Мултиформатна търговия на дребно с детски стоки

13

6

Ас. д-р Борислав Атанасов Атанасов

Търговските практики и тяхната забрана

14

7

Д-р Минчо Ншколов Полименов

Усъвершенстване на продажбите на кулинарната продукция в ресторантьорството 

15

8

Докторант Диана Илиева Шопова

Оценка и насоки за развитие на кооперативната търговия на едро

16

9

Докторант Искрен Пенчев

Фондови пазари и икономически растеж според теорията за финансова либерализация

17

10

Докторант Константин Иванов Радулов

Развитие на пазара на недвижими имоти в България в условията на икономическа криза

18

11

Аssistant of professor Lucia Folvarkov, School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava

Theory of gatekeeper and present time

19

12

Senior Lecturer M. Sc. Tjaša Štrukelj

Selected aspects of strategic management as global dimensions of contemporary commerce

20

13

Юлия Христова Петкова

Продуктите субститути при търговията с нови автомобили в България

 


 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ

 ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ

No

No

Автор

Тема на доклада

21

1

Проф. д-р Марияна Божинова

Кооперирането – актуална стратегия в търговията на дребно

22

2

Доц. д-р Виолета Гълъбова

Мултиканална търговия и потребителско доверие

23

3

Доц. д-р Иван Желев

Специфични особености на фасилити мениджмънта на българските търговски фирми

24

4

Доц. д-р Симеонка Александрова Петрова

Подходи към детерминиране на асортиментната политика на търговското предприятие

25

5

Гл.ас. д-р Елица Николаева Граматикова

Основни грешки в търговията с потребителски стоки

26

6

Гл. ас. д-р Надежда Йорданова Димова

Критерии на потребителите за оценка на продуктите и вземането на рационално и/или емоционално решение за покупка

27

7

Гл.ас. д-р Явор Лилков Янкулов

Организационна култура на търговските фирми в българия – предизвикателства пред мениджмънта

28

8

Гл. ас. д-р Юлия Трифонова Йоргова

Особености на управлението на операциите в търговските организации

29

9

Гл. ас. Виолета Петева Ласкова

Съвременни аспекти на стратегическото управление на човешките ресурси

30

10

Докторант Камелия Емилова Божинова

Предизвикателствата пред търговското предприятие при използване на аутсорсинг

31

11

Докторант Цветан Димчев Димов

Безпродажбени продукти в търговската верига - начини и подходи за реализацията им

32

12

К.э.н. Корчевская Лилия Александровна

К.э.н. Савин Станислав Юрьевич

Социализация рыночной среды как современный экономический вызов

33

13

Д.э.н., профессор Савина Галина Григорьевна

Бренд торгового предприятия как залог успешного развития производственных систем

34

14

Bruno Zavrnik, Ph.D. University of Maribor, Faculty of Economics and Business, Slovenia

How to negotiate Slovenian sales managers?

35

15

К. э. н. Высочин Ирина Владимировна

Управление товарооборотом, ориентированное на потоки  потребителей предприятия розничной торговли

36

16

Professor Kristína Viestová, School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava

Retail and tourism

37

17

К.э.н., доцент Корчевская Лилия Александровна, Херсонский национальный технический университет

Методика оценки уровня экономической безопасности торгового предприятия

38

18

Prof. Ing. Čihovská Viera

PhD. Ing. Pavliková Marta, Ekonomická univerzita v Bratislave

International Expansion of European Retail

39

19

К.э.н. Шарова Ирина Владимировна ФГБОУ ВПО "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

Многокритериальная оценка эффективности каналов дистрибуции на региональных рынках

 

 


 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ И ЛОГИСТИКА

No

No

Автор

Тема на доклада

40

1

Доц. д-р Иванка Андреева Николова

Пазарни структури при електронната търговия

41

2

Доц. д-р Росен Николаев

Възможности за оптимизиране на транспорта при наличие на блокирани превози

42

3

Доц. д-р Снежана Сълова

Някои аспекти на използването на облачните услуги в електронната търговия

43

4

Доц. д-р Стоян Петков Маринов

Тенденции в електронния маркетинг на туристическа дестинация

44

5

Гл. ас. д-р Венцислав Перков

Логистичният мениджмънт: теоретични проблеми и перспективи

45

6

Гл.ас.д-р Десислава Кирилова Гроздева

Проблеми пред развитието на трансграничната електронна търговия в страните от Европейския съюз

46

7

Гл.ас.д-р Мария Сашкова Воденичарова

Системи за проследяемост в логистичния сектор

47

8

Гл. ас. д-р Танка Милкова

Модел за определяне на оптимален вариант за разпределение на транспортни средства по маршрути

48

9

Bruno Zavrnik,  Ph.D. University of Maribor, Faculty of Economics and Business, Slovenia

The process of resolving complaints in e-shop

49

10

M.A. Robert Josef  Rossberger, University of Klagenfurt

E-commerce and the Gems and Jewelry Industry

50

11

К.э.н., доцент Киреева Наталья Сергеевна, «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Современный инструментарий автоматизации бизнес-процессов в логистике

 


 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ

ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ТЪРГОВИЯТА

 

No

No

Автор

Тема на доклада

51

1

Доц. д-р Теодора Георгиева Филипова

Секюритизацията – инструмент за трансформиране на лизингови вземания в ценни книжа

52

2

Доц. д-р Христо Трайков

Икономическият цикъл и влиянието му върху стоковия пазар в България

53

3

Ас. д-р Ирена Николова

Приложение на факторинга в търговията по време на криза

54

4

Ас. Ивайло Господинов Христов

Инвестиционен мениджмънт на търговската фирма: Приложни моменти

55

5

Ас. Пламен Георгиев Кънев

Оптимално позициониране при спекулиране и хеджиране

56

6

Докторант Светлана Желязкова Атанасова

Макроикономически анализ на инвестициите в търговията

57

7

К.э.н., доцент Сытник  Анна Викторовна, Киевский национальный торгово-экономический университет

Финансовое планирование на предприятиях торговли Украины: проблемы и направления совершенствования

58

8

К.э.н., доцент ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА ПЕТРОВА

К.э.н., доцент ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА ФИНОГЕНОВА, «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Финансовый менеджмент компании, ориентированный на рынок