КонференцияБанкова сметка:

Обслужваща банка: "ДСК" ЕАД
IBAN: BG 73 STSA 9300 3129 2762 00
BIC: STSABGSF
Титуляр/основание: ИУ - Варна, катедра "ИУТ", конф. "Търговия 4.0"

Научната проява се финансира целево от държавния бюджет по Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата за финансиране на присъща на държавните висши училища научна и художествено творческа дейност с номер на проекта НПК - 231/2018 г. към НИДД на ИУ-Варна.
 Нагоре


Заявка:

Електронна заявка за участие в международната научна конференция "Търгови 4.0 - наука, практика и образование" може да попълните тук.

 

Нагоре


 

Изисквания към докладите и индексиране на сборника с доклади:

Докладите трябва да отговарят на следните технически изисквания (използвайте прикачния шаблон тук):

 • Обем – до 8 стр., вкл. таблици, графики, библиография;
 • Формат на страницата – А4 със следните отстъпи: отгоре (top) 2,5 см, отдолу (bottom) 2,5 см, отляво (left) 2,5 см, отдясно (right) 2,5 см;
 • ЗАГЛАВИЕ – отпечатано с главни букви с удебелен шрифт (bold) центрирано (center) Times New Roman – Size 12; Името на автора(ите) през един празен ред под заглавието, Sentеnce case, Times New Roman – Size 12;
 • ЗАГЛАВИЕ на английски език – отпечатано с главни букви и удебелен шрифт Times New Roman – Size 12; Името на автора(ите) на латиница през един празен ред под заглавието, Sentеnce case, Times New Roman – Size 12;
 • Университет / Институт / Организация – Sentеnce case, центрирано (center) Times New Roman – Size 12;
 • Резюме на български език в обем до десет реда през един празен ред под името на автора(ите) на аглийски език – Size 10, двустранно подравнено – Justify;
 • Ключови думи на български език – Size 10, двустранно подравнено – Justify;
 • Abstract на английски език в обем до десет реда през един празен ред под името на автора(ите) на английски език – Size 10, двустранно подравнено – Justify;
 • Keywords на английски език – Size 10, двустранно подравнено – Justify;
 • Таблиците и фигурите се вмъкват в текста със заглавие на таблица – над таблицата, курсив, дясно подравняване; заглавие на фигура – под фигурата, курсив, центрирано. Таблиците, фигурите и други графични елементи, следва да са вмъкнати и да позволяват редктиране под Microsoft Office.
 • Основен текст – Times New Roman; Size – 12 pt с Paragraph (междуредие) – 1,5 lines и без допълнително отстояние преди и след всеки абзац (0 точки); двустранно подравняване; отстъп в началото на всеки нов абзац – 1,25 см (First line);
 • Цитиране (смо в основния текст, без цитиране под черта) – APA style, Times New Roman; Size – 12 pt с Paragraph (междуредие) – 1,5 lines и без допълнително отстояние преди и след всеки абзац (0 точки); двустранно подравняване;
 • Библиография/Използвана литература –  APA style, Times New Roman; Size – 12 pt с Paragraph (междуредие) – 1,5 lines и без допълнително отстояние преди и след всеки абзац (0 точки); двустранно подравняване;
 • Име на файла: собствено и фамилно име на автора на доклада, разделени с долна черта. Пример: Jhon_Smith.doc или Ivan_Ivanov.docx.


Докладите, представени на конференцията и отговарящи на посочените условия и технически изисквания, ще бъдат публикувани от издателство "Наука и икономика" в сборник с ISBN. Сборникът ще бъде предоставен на участниците в деня на провеждане на конференцията и с допълнителен електронен достъп през Интернет в .pdf формат.


Сборникът с доклади от международното научна конференция "Търговия 4.0 - наука, практика и образование" e включен в индексиращата система на:

  

 


Авторите носят пълната отговорност за съдържанието на докладите.


Работни езици на конференцията са: български, английски и руски езици.

Нагоре


 

Място на провеждане и настаняване на участниците:


Конференцията се проведе в зали на Икономически университет – Варна (основна сграда, бул. "Княз борис I" 77).


Възможности за настаняване на участниците в близост до Икономически университет – Варна:


 • Опция 2. Хотел "Орбита". Адрес: гр. Варна, бул. "Цар Освободител" 25, Телефон: +359 885 930101, web: http://www.hotelorbita.com/

 


Нагоре

 

 


 Студентска научна конференция "Търговия 2020"

На 17 април 2018 г. (вторник) катедра "Икономика и управление на търговията" организира пета по ред студентска научна конференция на тема “Търговия 2020”, посветена на актуалните проблеми на теорията и практиката на търговията за студенти и млади специалисти привлечени от сложните и разнообразни проблеми на търговската наука. Конференцията беше открита в 13:00 ч в зала 446 (конферентна) на Икономически университет - Варна.


Научно жури: проф. д-р Данчо Данчев, доц. д-р Цветнен Цветков и доц. д-р Христо Трайков


Научното жури класира на:

Първо място Елена Атанасова и Сияна Димитрова съавторки на научен доклад на тема: "Бъдещето на директните продажби в условията на омниканална търговия"

Второ място Божидар Панайотов с тема на научния доклад: "Тенденции и иновации в търговията. Трябва ли един бизнес да има дигитално присъствие, за да съществува"

Трето място Кристиян Кръстев с тема на научния доклад: "Усъвършенстване на рекламната кампания на "ТРАНСФЕР 95" ЕООД"


На 19 април 2017 г. (сряда) катедра "Икономика и управление на търговията" организира четвърта по ред студентска научна конференция на тема “Търговия 2020”, посветена на актуалните проблеми на теорията и практиката на търговията за студенти и млади специалисти привлечени от сложните и разнообразни проблеми на търговската наука.


Конференцията беше открита в 10:00 ч в зала 446 (конферентна) на Икономически университет - Варна.


Научно жури: доц. д-р Виолета Димитрова, доц. д-р Цветнен Цветков и гл. ас. д-р Елица Граматикова

Програмата на конференцията е налична тук.


Научното жури класира на:

Първо място Андреана Димитрова Борисова с тема на научния доклад:

АНАЛИЗ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ

Главната цел на разработката се състои в последователното излагане и обследване на основните елементи на телекомуникационния пазара на  национално равнище,  изследвайки тенденциите в неговото изменение и на база на получените количествени измервания и изводи – да се формулират конкретни препоръки за бъдещото  му развитие.

Второ място Денислав Петров Петров с тема на научния доклад:

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ В БЪЛГАРИЯ

Целта на доклада е да се извърши кратко теоретично обобщение на същността и мястото на електронната търговия (ЕТ), нейните бизнес модели и разновидности, осъществяване на изследване на състоянието и развитието и в България и въз основа на открити възможности да се предложат варианти за бъдещо и развитие.

Трето място Ивайло Иванов Ангелов с тема на научния доклад:

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА БЪРЗООБОРОТНИ СТОКИ В БЪЛГАРИЯ

Безпорно търговията е в процес на виртуализация. Интернет предостави по-голяма достъпност и комуникация между участниците на пазара. Компаниите се превръщат  в клието-центрирани организации, улесняващи всеки елемент от процеса на поръчка, до момента на доставка. Бъдещето е в интернет търговията, и ако ние не сме ориентирани към нея, като търговци, значи не сме насочени в правилната посока на успеха. Трябва да изполваме технологиите, като конкурентно предимство, като инструмент, спомагащ за качествено и иновативно търговско обслужване.    

Нагоре

На 26 април 2016 г. (вторник) катедра "Икономика и управление на търговията" организира трета по ред студентска научна конференция на тема “Търговия 2020”, посветена на актуалните проблеми на теорията и практиката на търговията за студенти и млади специалисти привлечени от сложните и разнообразни проблеми на търговската наука.

Конференцията беше открита в 9:00 ч в зала 446 (конферентна) на Икономически университет - Варна.

На представянето на докладите присъстваха преподаватели от катедра “Икономика и управление на търговията” и колеги от ИУ-Варна, а също така ученици от 11 клас на Варненската търговска гимназия “Георги С. Раковски”.

Програма на конференцията.

Научното жури в състав проф. д-р Данчо Данчев, доц. д-р Донка Желязкова и доц. д-р Цветнет Цветков класира на:

***

Първо място - Мартин Николов с доклад на тема: "Тенденции в развитието на електронната търговия в България"

Второ място - Милен Пенчев с доклад на тема: "Актуални измерения на модерни търговски обекти от типа “МОЛ” в България"

Трето място - Тони Бояджиев с доклад на тема: "Насоки за усъвършенстване подбора и мотивацията на персонала в технологична компания “YAHOO! INC."


***


На 21 април 2015 г. катедра "Икономика и управление на търговията" беше организиратор на втората по ред студентска научна конференция на тема “Търговия 2020”, посветена на актуалните проблеми на теорията и практиката на търговията за студенти и млади специалисти привлечени от сложните и разнообразни проблеми на търговската наука.


В конференцията свои разработки (Програма на конференцията "Търговия 2020") представиха студенти от специалности "Икономика на търговията" в ОКС "Бакалавър" и "Търговски бизнес" в ОКС "Магистър". Научното жури в състав доц. д-р Донка Желязкова, доц. д-р Цветнет Цветков и доц. д-р Михал Стоянов класира на:


 • Първо място: Десислава Рачева с доклад на тема: Изследване на застрахователния пазар в България чрез модела за структурен анализ на Майкъл Портър
 • Второ място: Десислава Кирова с доклад на тема: Аутсорсингът-перспектива за бизнес в България
 • Трето място: Валерия Петрова с доклад на тема: Възможности за развитие на продажбите чрез франчайзинг в България (по примера на SUBWAY България)

   

Нагоре


  На 14 април 2014 г. катедра "Икономика и управление на търговията" организира студентска научна конференция на тема “Търговия 2020”, посветена на актуалните проблеми на теорията и практиката на търговията в контекста на десетгодишната стратегия за растеж на ЕС.

     Конференцията продължава създадената от Университета и катедрите традиция за ежегодно организиране на научни прояви с участието на студентите като преглед на студентската научна дейност. Планирането и организирането на научния форум е израз на дългосрочно стратегическо планиране, внимателно и отговорно обмисляне на тематична структура, обхват и съдържание на научната проява и ангажиране на студентите с академичната политика за качество на научно-образователната дейност в университета.

Направления:

• Значение на търговията за местната икономика

• Роля на търговските вериги в националното стопанство

• Търговията и дългосрочното икономическо развитие

• Роля на търговията за сигурността на потреблението

• Съвременни търговски технологии

• Електронна и мобилна търговия


 

В конференцията участие взеха 28 студента от ІV к. на спец."Икономика на търговията" и V к. на спец. "Търговски бизнес" с общо 25 разработки, посветени на актуални проблеми на икономиката и управлението на търговията, логистиката, конкуренцията и конкурентоспособността, финансовия мениджмънт, електронната търговия, съвременните технологии в търговията, регионалните, националните и глобалните измерения на търговията и икономиката. Научната дискусия доразви поставените въпроси и даде възможност за обогатяване на изразените позиции.

 


Научното жури в състав проф. д-р Данчо Данчев, доц. д-р Виолета Димитрова и доц. д-р Михал Стоянов класира на:

 

 • Първо място

Десислава Кирова

Тема на доклада: Ролята на търговските вериги в националната икономика

 

 • Второ място

Станислав Станчев

Тема на доклада: Управление на оборотния капитал на "Лавена" АД

 

 • Две трети места

Ина Петрова

Тема на доклада: Конкурентоспособност на фирма "Софарма" АД и възможности за нейното повишаване

и

Николай Николов

Тема на доклада: Електронен код на продукта - бъдещето след баркода в търговията на дребно

 


     Представените доклади и/или резюмета ще бъдат публикувани на електронната страница на катедра “Икономика и управление на търговията” и във Фейсбук. Класираният на първо място участник, ще има възможност да вземе участие в заключителната сесия на прегледа на студентска научна дейност в Икономически университ - Варна.

     Отличените с първо, второ и трето място студенти ще бъдат наградени с грамоти и награди, а на всички участници ще бъдат връчени сертификати за участие.


     

 


Архив

Международна научна конференция на тема “Регионални и глобални измерения на търговията”

18 октомври 2013 г.

През 2013 г. катедра "Икономика и управление на търговията" тържествено отбеляза два важни юбилея - 60 години от създаването на катедрата и 65 години от създаването на специалност "Икономика на търговията" при Икономически университет - Варна. Това е повод да отдадем заслуженото внимание на актуалните проблеми на теорията и практиката на търговията и признателност на създателите на нашия университет, катедра и специалност.

За 65 годишен период по специалността “Икономика на търговията” успешно са завършили своето обучение общо 7 965 икономисти по търговия, в т. ч. 4 949 редовно обучение и 3 016 задочно обучение. През академична 2013 година в първи курс на специалността са приети за обучение 200 студента.

Катедра “Икономика и управление на търговията” осъществява обучение по образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” и образователната и научна степен “доктор”, през годините от катедрата са защитени 29 докторски дисертации, в т.ч. 4 от чуждестранни граждани, а 2 дисертации са за втора докторска степен. Членството на катедра “Икономика и управление на търговията” в Европейската търговска академия – European Retail Academy (ERA), си поставя за основна цел създаване на академична мрежа за провеждане на диалог с научно-приложен характер между университетите и фирмите от търговския бизнес.

Във връзка с отбелязването на тези годишнини катедра “Икономика и управление на търговията” организира международна научна конференция на тема “Региона