Проект "Студентски практики"


Уважаеми студенти,

Икономически университет - Варна е партньор на проект "Студентски практики" (Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз), който се изпълнява във всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. Целта на проекта е да осигури практическо обучение на над 60 000 студенти. За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в регистъра, поддържан от МОН. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв.


Какво следва да направите, за да станете участник в проект "Студентски практики":

1. Студентът се регистрира и попълва профила си в изградения в уеб базираната система модул на електронен адрес: praktiki.mon.bg


2. Студентът самостоятелно кандидатства за избрана от него позиция (позиции). Уеб системата автоматично филтрира публикуваните от работодателите обяви, като студентът може да кандидатства по обявите за позициите, съответстващи на професионалното направление, в което се обучава.


3. Организацията – работодател, извършва подбор сред кандидатствалите за обявената позиция студенти – по информация от профила на студента и/или по друг, посочен от работодателя подход, по инициатива и за сметка на работодателя. Програмата за провеждане на практическото обучение за съответната позиция се изготвя от ментора и съгласува с академичния наставник в срок до 5 календарни дни след потвърждението на един студент за съответната позиция. Менторът въвежда съгласуваната програма в уеб системата и уведомява за това студента


4. След одобрение от работодателя в срок до 5 календарни дни чрез уеб системата студентът потвърждава участието си в практическо обучение само за една позиция, включително в случаите, когато се обучава едновременно по повече от една специалност.

Студентът:
4.1. посочва чрез уеб системата академичен наставник. Изборът на академичен наставник следва да се осъществи в срок до 3 календарни дни след потвърждаване на избора на позиция от страна на студента в организацията - работодател, в която ще се провежда практиката;
4.2. изготвя, съгласувано с организацията – работодател, график на практиката по дати и часове. Въвежда графика за провеждане на практиката в профила си в срок до 3 календарни дни след потвърденото от негова страна участие в практиката. Графикът подлежи на потвърждаване по електронен път от страна на ментора;
4.3. при необходимост промяна в утвърдения график се извършва от студента с потвърдено по електронен път съгласие на ментора и на академичния наставник. Промяната своевременно се отразява в уеб системата.;
4.4. отбелязва в профила си в уеб системата ежедневното си участие в практиката съгласно уговорените график и програма, менторът го потвърждава по електронен път. По изключение, при невъзможност за връзка с уеб системата поради специфика на провежданата практика, се допуска участието и потвърждаването му да се извършват най-късно до 5-то число на следващия месец.

Договорът за провеждане на практическо обучение между студента и висшето училище (по образец) се подписва от двете страни в срок до 12 календарни дни след потвърждението от страна на студента за участие в практиката, но не по-късно от 5 календарни дни преди началото на провеждане на практическото обучение. За периода на практиката за всеки студент МОМН сключва застраховка „Злополука“ за сметка на бюджета на проекта.


5. След потвърждение на участието си студентът отбелязва в профила си номера на банкова сметка (IBAN), по която да му бъде преведена стипендия след успешното завършване и отчитане на практиката. След успешното приключване на проведената практика студентът:
5.1. изготвя финален отчет за дейността си (по образец), който се потвърждава от ментора и академичния наставник чрез уеб системата;
5.2. получава удостоверение по образец, което може да послужи за присъждане на академични кредити, когато висшето училище е допуснало такава възможност в учебния план.


Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен (веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“). В бюджета на проекта са предвидени и средства за възнаграждение на академични наставници от висшите училища и ментори от страна на работодателя. Бюджетът на проект “Студентски практики” е 56 000 000 лева.