Две важни годишнини


65 години специалност “Икономика на търговията” (1948-2013 г.) и 60 години катедра “Икономика и управление на търговията” (1953-2013 г.)

 

През настоящата година се навършиха две важни годишнини в историята на най-старото висше икономическо училище в България: Икономически университет – Варна, (създаден 1920 г.), 65 години от създаването на специалност “Икономика на търговията” (1948-2013 г.) и 60 години от формирането на катедра “Икономика и управление на търговията” (1953-2013 г.). За този 65 годишен период успешно са завършили своето обучение общо 7 965 икономисти по търговия, в т. ч. 4 949 редовно обучение и 3 016 задочно обучение. През настоящата академична година в първи курс на специалността са приети за обучение 200 студента.

Катедра “Икономика и управление на търговията” осъществява обучение по образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” и образователната и научна степен “доктор”, през годините от катедрата са защитени 29 докторски дисертации, в т.ч. 4 от чуждестранни граждани, а 2 дисертации са за втора докторска степен. Членството на катедра “Икономика и управление на търговията” в Европейската търговска академия – European Retail Academy (ERA), си поставя за основна цел създаване на академична мрежа за провеждане на диалог с научно-приложен характер между университетите и фирмите от търговския бизнес.

Във връзка с отбелязването на тези годишнини катедра “Икономика и управление на търговията” беше организатор на международна научна конференция на тема “Регионални и глобални измерения на търговията”, посветена на актуалните проблеми на теорията и практиката на търговията. Конференцията се откри на 18 октомври (петък) от 10:00 ч. в зала 122 на Университета и в нея бяха представени разработки на 75 участника от страната и чужбина. Чуждестранните гости (18 участника) представиха 8 академични институции от Австрия, Русия, Словакия, Словения и Украйна.

Пълната програма на конференцията, с актуалните заглавия на представяните доклади, може да откриете на електронната страница на катедрата или във Facebook.


Основните акценти от представените пленарни доклади можем да обобщим в следното:

В основата не представения от проф. д-р ик. н. Н. Сълова доклад беше отбелязано, че развитието на науката по проблемите на търговията в Икономически университет – Варна може да се раздели на два големи периода: Първият период е от 1920 г. - основаването на ВТУ до 1948-1953 г., когато се открива специалност “Икономика на търговията” (1948 г.) и се създава катедра по „Икономика на търговията” (1953 г.), или период от около 30 години. Вторият период е след 1948-1953 г. и до сега, когато има специалност и катедра по “Икономика на търговията”, или период от над 60 години.

В световен мащаб магазинните продажби доминират в търговията на дребно като заемат 93% от общите продажби, но се забелязва бързо нарастване на продажбите, реализирани чрез извънмагазинните форми (197%), главно поради бурното развитие на електронната и мобилната търговия. Търговците на дребно с бързооборотни потребителски стоки (FMCG) в топ 250 на най-големите ритейлъри в света са реализирали продажби от 2,9 трилиона долара. Според проф. д-р Данчо Данчев в развитието на глобалната търговия на дребно се открояват следните по-важни тенденции: преход от зрели към постмодерни пазари, преход от мултиканална към омниканална търговия на дребно, преход от традиционни към нови пазари, преход от независими към интегрирани вериги за доставка, като основните фактори за това са: развитието на информационните и комуникационните технологии, промените в демографския профил и поведението на потребителите, повишаването на потребителското търсене в глобален мащаб, трансформационните промени в глобализацията на доставките и необходимостта от увеличаване на прозрачността на търговските оферти.

Според доц. д-р Виолета Димитрова (ръководител на катедра “ИУТ”): Хиляди години преди нас търговските пътища са били не само пътища за обмен на стоки, но и на идеи и познание. Свободното договаряне е в основата на изграждането на модерните общества – както в икономическо, така и в социално-политическо отношение. Разпространението на обучението по търговия, в множество университети по всички континети на света е доказателство за жизнеността на традицията за предоставяне на широкопрофилно интердисциплинарно образование и непрекъснато обогатяващата се наука за търговията.