Албумен номер>Факултетен номер, а Факултетен номер>Студентски идентификационен номер


На основание чл. 21 от Правилника за дейността на Икономически университет – Варна и заповед на Ректора № РД 05-2102/18.06.2014 г., се извършва следната организационна промяна, която се отнася за всички студенти, съществуващия уникален реквизит "Албумен номер" във вашите лични студентски карти, студентски книжки, както и в системата "Студентско състояние", се преименува на "Факултетен номер", а настоящия "Факултетен номер" се преименува на "Студентски идентификационен номер".


Пример

 

Албумен номер: 101 003 > Факултетен номер: 101 003

Факултетен номер: 1212 > Студентски идентификационен номер: 1212