Държавен изпит м. септември 2014 г.


Документи за допускане до държавна изпитна сесия


Студентите, завършили семестриално, които ще защитават дипломна работа или ще полагат държавен изпит през месец септември 2014 г. на 28 и 29 август 2014 г.  трябва да представят следните документи:

1. В  методичния кабинет на съответната специалност на инспектор “Учебна дейност”:

- Заявление за допускане до държавна изпитна сесия (купува се от Университетската книжарница);
- Обходен лист с подпис и печат от библиотеката;
- Касов бон за платена такса 10 (десет) лева – внасят се в касата на ИУ-Варна, каб. 231, II-ри етаж;
- Две снимки формат 3,5/4,5 см.; на гърба на снимките дипломантът написва факулт. №, специалност и трите си имена;
- Плик с надписан точен адрес по местоживеене, на който да се изпрати дипломата.

2. В  Център “Магистърско обучение”  

- Заявлението за допускане до държавна изпитна сесия, заверено от инспектор УД на съответната специалност;
- Студентска книжка;
- Оригинал и ксерокопие на дипломата (бакалавърска или магистърска), с която сте кандидатствали.


Сроковете за представяне на дипломните работи се обявяват от водещите магистърски специалности катедри (допълнителна информация в секция “Актуално” на водещата катедра).

Уважаеми магистри-дипломанти, за ваше улеснение при подаването на документи за допускане до държавна изпитна сесия  в ЦМО ще се спазва приоритетно следния график:

28 август 2014 г.

Редовно  и дистанционно обучение

29 август 2014 г.

Задочно обучение


Работното време на ЦМО е от 8:00 до 16:30 часа.

Обявяването на реда за явяване се извършва от съответните катедри 2 дни преди посочените в графика дати (есенна сесия: 08.09. – 10.09.2014 г.).