МЛАД ИКОНОМИСТ - 2015 г.


95 години
Икономически университет – Варна

и

Управителният съвет
на Съюза на икономистите в България


ОБЯВЯВА КОНКУРС
 

  МЛАД ИКОНОМИСТ - 2015 г.
"Гласът на младите за силна икономика"

 на тема: "Корпоративна социална отговорност – европейски и национални практики"

Генерален спонсор и съорганизатор на конкурса е Икономически университет – Варна

          В конкурса могат да участват ученици, студенти и докторанти в български и европейски университети, млади предприемачи на възраст до 35 години.

 • Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;
 • Докладите трябва да бъдат написани на български език;
 • Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците;
 • В текста да не се посочва името на автора;
 • Участниците посочват личните си данни*  на отделна страница:
  • име, презиме и фамилия;
  • адрес за кореспонденция, мобилен телефон, e-mail;
  • име и адрес на учебно заведение, ФАКУЛТЕТ И СПЕЦИАЛНОСТ /фирма-длъжност/ администрация - длъжност;

Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване.

Разработките се представят до 07 май 2015 г.

Докладите се представят в два екземпляра на хартиен носител по пощата на адрес: гр. София 1000, ул."Г. С. Раковски" №108, Съюз на икономистите в България,  За конкурса "Млад икономист-2015 г.". За справка: тел. 029871847; моб. тел: 0878 871 847; e-mail: unieconom@abv.bg или info@bgeconomist.bg;

Награди по конкурса: първо, участниците заели първо място в четирите категории  получават парична награда; второ, носителите на специална награда получават предметна награда от отделни институции, съобразно връзката на направеното изследване с техния предмет на дейност; трето, заелите призовите първо, второ и трето място, и носителите на специална награда от всяка категория участници получават грамота; четвърто, на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.

Церемонията по тържественото награждаване на участниците в конкурса "Млад икономист 2015 г."  ще се състои на 11 юни 2015 г., в гр. София, зала 4, Национален дом на науката на техниката, ул. "Г. С. Раковски" 108.

Условията за участие в конкурса могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: http://bgeconomists.bg

*Личните данни ще се използват само и единствено за целите на конкурса и няма да бъдат предоставени на трети лица.

АНОТАЦИЯ

Проф. дфн Кръстьо  Петков, Председател на УС на СИБ
Проф. д-р ик.н. Нено Павлов,  Зам. председател на УС на СИБ, координатор на конкурса "Млад икономист 2015"