Публикации на преподаватели от катедра «Икономика и управление на търговията»


 

Публикации на преподаватели от катедра "Икономика и управление на търговията"


МОНОГРАФИИ

 

1. Данчев, Д. Таксономия на потребителските продукти. Варна, Издателство “Наука и икономика”, Икономически университет – Варна, 2012.

2. Желязкова, Д. Транспортът като ключова функция в логистиката, Варна: Унив. изд. “Наука и икономика”, Библиотека “Проф. Цани Калянджиев”, кн. 26, 2011.

3. Стоянов, М. Съвременни търговски формати за пазара на потребителски стоки в Република България. Варна: Унив. изд. “Наука и икономика”, 2011.

4. Данчев, Д., Ю. Узунова, Б. Василева. Маркетингово лидерство, метрика, бенчпрактики. Унив. изд. “Наука и икономика”, Икономически университет – Варна, 2010, с.13-50; 142-164.

 


СТУДИИ

 

1. Данчев, Д. Технологията  RFID  в търговския бизнес: възможности и предизвикателства. София, Икономически изследвания, 2012, кн. 1 , с. 85-117.

2. Димитрова, В., А. Станчева и М. Кехайова. The 'Competitive Dynamics' Approach in Bulgaria, електронна библиотека SSRN (the Social Science Research Network), 22 May 11, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1848816.

3. Желязкова, Д., Д. Гроздева, М. Стоянов. Основни движещи сили за развитие на търговския бизнес в Република България. // Икономически изследвания, С., Година ХХ, Кн.1, 2011, с. 90-131.

4. Данчев, Д. Концептуални аспекти на интеграцията между социалните мрежи и търговския бизнес. Варна, Годишник на Икономически университет – Варна, 2010, т. 82, с. 65-108.

5. Желязкова, Д. Състояние и тенденции в развитието на площите със стопанско предназначение в България. // сп. Икономически изследвания, София: Институт за икономически изследвания на БАН, 2010, кн. 4, с. 114 - 153.

6. Данчев, Д. Съвременни проблеми в развитието на търговията на дребно. Варна, Годишник на Икономически университет – Варна, 2009, т. 81, с. 148-197.

7. Данчев, Д. Китайският подход към маркетинга на взаимоотношенията, София, Икономически изследвания, 2007, кн. 3, с. 65-93.

8. Данчев, Д. Постмодерният маркетинг. Варна, Годишник на Икономически университет – Варна, 2006, т. 78, с. 75-110.

9. Милева, М. Проблеми на пазарното присъствие на търговската фирма. София, Икономически Институт на БАН, Списание “Икономически изследвания”, кн. 3, 2006, с. 138-166.

 


НАУЧНИ СТАТИИ

 

2011-2012 г.

1. Данчев, Д. Концептуална рамка на теорията за „дългата опашка” в търговския бизнес. Варна, Известия на Икономически университет – Варна, 2011, кн.1, с.33-45.

2. Желязкова, Д. Предпоставки за прилагане на аутсорсинг в дистрибуцията. // сп. “Известия” на Икономически университет – Варна, бр.1, 2011, с.108 – 123.

3. Милева, М. Франчайзинг как современная бизнес-модель торговой деятельности в Болгарии. Одеса, Вiсник соцiально-економiчних дослiджень, 2011, випуск 2 (42),  с. 198-205.

4. Петева, В. Концептуални основи на теорията на потребителското поведение, списание “Известия” на Съюз на Учените – Варна, 2012.

5. Христова-Петкова, Ю. Модель исследования конкурентоспособности бизнеса, Москва, 2012, Экономика, социология и право: журнал научных публикаций, №1-2 (январь-февраль), с.105-113

6. Христова-Петкова, Ю. Устойчивые источники конкурентоспособности фирм, Ижевск, 2012, Проблемы экономики и менеджмента: Научно-практический журнал, №5 (9), с.47-61.

 

2010-2011 г.

1. Гроздева, Д. Изследване на българските потребители, купуващи книги на електронния пазар. // Известия на Съюза на учените – Варна, серия “Хуманитарни науки”, 2010, № 1, с. 74-78.

2. Желязкова, Д. Ролята на транспорта в логистиката. // сп. “Известия” на Съюза на учените - Варна, серия “Хуманитарни науки”, 1/2010, с. 63 – 67.

3. Желязкова, Д. Предпоставки за утвърждаване позициите на гр. Варна като важен транспортен център на страната. // сп. Вiсник соцiально-економiчних досльджень. Одеса: Одески държавен икономически университет, Украйна, № 40, 2010, с. 252 - 258.

4. Желязкова, Д. Обслужването на клиентите в логистиката като конкурентно предимство. // сп. Известия на Икономически университет-Варна, бр. 2, 2010, 100-110.

5. Стоянов, М. Пазарът на нови автомобили в Република България. // Известния на съюза на учените - Варна, Серия Хуманитарни науки, Варна, 2010, №1, с.67-73.

6. Стоянов, М. Съвременното разбиране за потребителския избор като рационално поведение, стимулирано чрез търговски техники за увеличаване на продажбите. // Икономическа мисъл, София: Икономически институт на БАН, 2010, бр.1, с.101-116.

7. Стоянов, М. Възможности на електронната търговия в условията на икономическа криза. // Диалог, Издание на Стопанска академия “Д. А. Ценов”, №2 (юни), 2011, с.32-45, (достъпен на (25.06.2011): http://www.uni-svishtov.bg/dialog/2011/2.11.MS.pdf.

8. Стоянов, М. Рыночное доминирование торговых стей в Республике Болгарии. // Вiсник соцiалньс-економiчних досльджень, Одески държавен икономически университет, Украйна, 2010, № 40, с. 318-324.

9. Stojanov, M. Expansion of the discounter trade format. // Studia commercialia Bratislavensia, № 10 (2/2010), Volume 3, p.306-320.

 

2009-2010 г.

1. Гроздева, Д. Изследване предлагането на книги на електронния пазар в България. // Известия Сп. Икон. унив. - Варна, 2009, № 3. с. 74-85.

2. Гроздева, Д. Основни промени в търговската дейност, настъпващи в условията на Интернет. // Известия на Съюза на учените – Варна,  серия “Хуманитарни науки”, 2009, № 1, с. 46-48.

3. Желязкова, Д. Състоянието и актуални тенденции на развитие на търговията в България. // сп. “Известия” на Съюза на учените - Варна, серия “Хуманитарни науки”, 1/2009, с. 15 - 17.

4. Милева, М. Изследване на продажбите на търговска верига Пикадили АД и търговска верига Билла България ЕООД. Варна, Известия на Икономически университет – Варна, 2009, кн.3, с.109-121.

5. Стоянов, М. POS системите в съвременния търговски бизнес. // Икономически алтернативи, София: Издателство при УНСС, № 5, 2009, с.39-50. (достъпен на (26.09.2009): <http://alternativi.unwe.acad.bg/br36/04.pdf>).

6. Стоянов, М. Вендинг бизнесът в България – възможности и проблеми. // Народностопански архив, Свищов: Издателство при СА “Д. А. Ценов”, книга 2, 2009, с.28-42.

7. Стоянов, М. Влияние на лизинга върху развитието на търговския бизнес в Република България за периода 2005-2009 г. // Известия на Съюз на учените – Варна, серия “Хуманитарни науки”, №1, 2009, с.35-37.

 

2008-2009 г.

1. Граматикова, Е. Оперативни възможности за преодоляване на финансова криза в търговските фирми//Изв.Сп.Икон.унив. – Варна, 2009, N2, с.115-126.

2. Гроздева, Д. Development of e-commerce in Bulgaria – present state and problems Международен симпозиум “Икономика и бизнес”, Слънчев бряг, 2008; публикувано в Economy&Business. International Scientific Publications, Vol.2, Part1, p.988-1000. 

3. Желязкова, Д., М.Стоянов. Essence, place and meaning of logistic centers in contemporary economic map of the Republic of Bulgaria. “Journals International Scientific Publications: Journal Economy and Business”, Published by Info Invest, ISSN: 1313-2555, Vol. 2, Part 1, 2008, p.1001-1022.

4. Сълова, Н. Проблеми на пазара на потребителски стоки в България. Сп. “Известия”,

бр.2, 2008, Изд. “Наука и икономика”, Икономически университет – Варна, с. 30-38.

5. Димитрова, В. New Communication Technologies and the Co-operation between Producers and Consumers. Consumer Citizenship: Promoting New Responses Vol. 5, Making a Difference. 2009, p. 156 – 166.

6. Stoyanov, М., D. Zhelyazkova. The Contemporary Business Formats. // Eurasia Business Economics Society, Kadir Has University, Istanbul, Turkey, 2009, с.64-65 (abstract book), p.1-20 (Conference proceedings - CD).

 

2007-2008 г.

1. Гроздева, Д. Основни предимства за предприятието от изградените външни мрежи в Интернет среда. // Известия на Съюза на учените – Варна, серия “Хуманитарни науки”, 2007, № 1, с. 76-79.

2. Grozdeva, D. Preconditions for development of e-commerce in Bulgaria in the process of Euro-integration. // Izazovi ekonomske nauke I prakse u procesu pridruzivanja Evropskoj uniji. Nis: Ekonomski fakultet Nis, 2007, s. 359-366.

3. Данчев, Д. (Р)Еволюцията на маркетинговите парадигми. Варна, Известия на Икономически университет – Варна, 2008, кн.1, с.3-10.

4. Danchev, D. The retail chains for fast moving consumer goods in Bulgaria, Nis, In: Izazovi ekonomske nauke i prakse u procesu pridruzivania Evropskoi uniju, 2007, pp. 303-310.

5. Желязкова, Д. Развитието на транспорта в условията на евроинтеграция. // сп. “Известия” на Съюза на учените - Варна, серия “Хуманитарни науки”, 1/2007, с. 73 - 75.

6. Желязкова, Д. State and Problems of the Transport Infrastructure of Republic of Bulgaria in the Conditions of Euro-Integration. // “Challenges of Economic Science and Practice in the EU Integration Process'”, University of Nis, Serbia, 2007, с. 119 - 127.

7. Стоянов, М. Пазарът на недвижима собственост: Факторни влияния. // Известия на Съюз на учените – Варна, серия “Хуманитарни науки”, №1, 2007, с.45-47.

8. Стоянов, М. Търговско развлекателни центрове от типа “мол” като съвременен търговски формат. // Известия на Икономически Университет – Варна, Варна: Унив. изд. “Наука и икономика”, № 1, 2008, с.63-73.

 

2006-2007 г.

1. Граматикова, Е., В. Давидов. Състояние и проблеми при управление и стопанисване на малките семейни хотели в гр.Варна. Фирмено управление. Фирмена конкурентоспособност. Управление и контрол на качеството в туризма. // Проект на ВАРХ и EU Phare, 2007, с.31-41.

2. Данчев, Д. Оправдано доверие. Варна, Известия на Икономически университет – Варна, 2006, кн.1, с.115-116.

3. Милева, М. Изследване удовлетвореността на клиентите на търговска верига “Пикадили” ЕАД, гр. Варна, във връзка с конкурентните й предимства. Варна, Известия на Икономически университет – Варна, 2006, кн.2, с.60-70.

4. Стоянов, М. Оценка на възможности за развитието на търговския цикъл чрез експанзия на лизинга в България. // Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Том 46, серия 4 (Икономика и мениджмънт), 2007, с.79-83.