Студентска научна конференция "Търговия 2020"


На 16 април 2019 г. (вторник) в конферентна зала 446 на Икономически университет – Варна се проведе VI-тата студентска научна конференция "Търговия 2020", организирана традиционно от катедра "Икономика и управление на търговията". Участие взеха 20 студенти, които представиха своите оригинални разработки. Представените доклади са посветени на актуални и иновативни проблеми на теорията и практиката на търговията. Форумът събра студенти от специалности "Икономика и търговия", "Глобален търговски бизнес", "Логистичен мениджмънт" и "Съдебна администрация" при Икономически университет  – Варна, както и външни участници – студенти от СА "Д. А. Ценов" гр. Свищов с разработки посветени на проблемите на дигитализацията в търговията, нововъведенията в търговския бизнес и съвременните предизвикателства пред икономиката.

Програмата на конференцията може да изтеглите тук.

След вземане на решение от организационния комитет на конференцията докладите ще бъдат публикувани в сборник с научни доклади, който е с присвоен ISSN 2367-8070 (предишните издания на сборника са депозирани в университетската библиотека и в националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий)“. Научното жури беше в състав: проф. д-р Данчо Данчев, доц. д-р Донка Желязкова и ас. д-р Виолета Петева. На първо място за най-перспективна разработка бе класиран студентът от специалност "Икономика и търговия" Божидар Панайотов с тема на доклада "Чатботовете в онлайн търговията". Той ще има възможност да вземе участие в заключителната сесия на прегледа на студентска научна дейност в Икономически университет – Варна през месец май 2019, която е част от събитията посветени на 99-тата годишнина на Икономически университет – Варна. Като изключително оригинални разработки бяха класирани и работите на Фатме Юсеин от специалност "Глобален търговски бизнес" (второ място) на тема "Проблеми и перспективи на членството в Еврозоната в контекста на търговията в България" и на Мариела Димитрова на тема "Иновации в морския транспорт" от специалност "Логистичен мениджмънт" (трето място).

Научният форум се организира и с подкрепата на Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъща на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност под входящ номер на проекта № НПК-242/2019.