X-та студентска научна конференция на тема "Търговия 2030"


X-та студентска научна конференция на тема "Търговия 2030"

На 19 април 2023 г. (сряда) катедра "Икономика и управление на търговията и услугите" организира X-та студентска научна конференция на тема "Търговия 2030", посветена на актуалните проблеми и измерения на модерната търговия.

Началният час на форума е 8:00 ч. в зала 2-220 (втори корпус на ИУ - Варна).

Научно жури:

1. Доц. д-р Михал Стоянов - председател

2. Доц. д-р Виолета Янева Димитрова

3. Доц. д-р Донка Димитрова Желязкова

4. Гл. ас. д-р Виолета Петева Ласкова

5. Гл. ас. д-р Миглена Душкова Милева

6. Гл. ас. д-р Десислава Кирилова Гроздева – секретар

 

Ще очакваме Вашите научни доклади, разработени съгласно техническите изисквания! Научното жури ще определи най-добрите разработки. Участието е свързано с презентиране на доклада под Power Point и кратко резюме в рамките на 5-7 минути.

Надяваме се дискусията по проблемите на съвременната търговия, да бъде отправна точка в научното развитие на всички дипломиращи се студенти и да предизвика идеи за тяхната бъдеща работа! Изискванията за оформяне на доклада са качени в платформата e-learn в дисциплината "Спецсеминар" (шаблон за оформяне на доклад за студентската конференция "Търговия 2030").

Представените доклади ще бъдат публикувани в сборник със студентски разработки "Търговия 2030" (10-то издание), който е с присъединен ISSN 2367-8070 (предишните издания на сборника са депозирани в университетската библиотека и в националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"). Класираният на първо място участник, ще има възможност да представи своята разработка в заключителната сесия на Прегледа на студентската научна дейност на Икономически университет - Варна през м. май 2023 г.

Отличените на първо, второ и трето място студенти ще бъдат наградени с грамоти и награди, а на всички участници ще бъдат връчени сертификати за участие.

Изисквания към оформянето на докладите:

Максимален обем – 8 печатни страници

Изисквания за форматиране / шаблон (доклади, които не са оформени съгласно техническите изисквания няма да бъдат представени и оценявани).

Докладът се изпраща на електронната поща на адрес iut@ue-varna.bg.

Краен срок за получаване на доклада: 14.04.2023 г.

Отговорността за съдържанието и оригиналността на доклада е на автора!