Изборни дисциплини за учебната 2022/2023 (изберете за втори курс - Въведение в търговията)


За студентите от 1, 2 и 3 курс всички специалности, ОКС „бакалавър“, редовно и дистанционно обучение

От 09.03. до 21.03.2022 г. (включително) може да направите избор на дисциплини, включени в избираемите блокове по учебния план, по който се обучавате за учебната 2022/2023 г. Ако в указания срок не направите избор чрез електронната система ще бъдете разпределени служебно.

Изборът се прави като влезете в своя профил в университетска информационна система WebStudent "Студентско състояние" и изберете "Изборни дисциплини". Дисциплините следва да се подредят по степен на желание за изучаване. Учебни програми по изборните дисциплини може да намерите на сайта на университета в меню Учебен план в страницата на вашата специалност.