Example Frame

"Вече повече от 70 години катедра "Икономика и управление на търговията и услугите" осъществява и ръководи обучение по бакалавърски и магистърски специалности и извършва актуална научно-изследователска и приложна дейност за развитие на науката и научното обслужване на практиката. Преподавателите от катедрата са развивали и винаги са се стремяли да отговорят на изискванията за повишаване на качеството на обучението, за активна, актуална и ефективна научно-изследователска работа, за резултатно и ползотворно взаимодействие с икономическата и търговската практика. В катедрата се провеждат задълбочени изследвания по съвременните проблеми на икономиката, организацията и управлението на търговията, търговското предприемачество, маркетинг, логистика, инвестициите, конкуренцията и много други."